Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on heinäkuu, 2011.
Johtajuus perustuu aina luottamukseen. Luottamus on kaikkien suhteiden perusta. Luottamusta ei voi synnyttää, se saavutetaan. Toisten ihmisten luottamus saavutetaan omalla itsellään, itseluottamuksella ja jatkuvuudella. Kaikki kysyvät aina ensin, kuinka paljon voin luottaa toiseen ja vasta sitten he antavat luottamustaan vastauksestaan riippuen. Luotettava johtaja lunastaa luottamusta arvostamalla enemmän henkilöitä kuin henkilökohtaista menestystä. Keskittymällä tavoitteisiin henkilökohtaisten saavutusten sijasta. Lopettamalla politikoinnin ja tekemällä oikein riskeistä riippumatta. Luotettava johtaja noudattaa kultaista sääntöä, kohtele muita kuten haluat itseäsi kohdeltavan.

Kerralla kuntoon

Prosessoitavien alueiden valinta ja prosessointi voidaan hoitaa projektina, jossa nykyinen toiminta analysoidaan, analyysin perusteella arvioidaan eniten prosessointia kaipaavat osa-alueet, sovitaan prosessoinnin prioriteeteista ja aikataulusta ja luodaan prosessit liiketoimintojen kanssa yhdellä kertaa. Projektimaisesti prosessoitaessa saadaan koko viestinnän kenttä käytyä läpi ja prosessoitaviksi alueiksi onnistutaan varmimmin valitsemaan sellaiset, joista saavutetaan nopeimmin suurimmat edut organisaation kannalta. Kaiken kaikkiaan projektiotteella prosessointi tehdään kokonaisuutena, tyypillisesti nopeammin ja kattavammin, sekä paremmassa järjestyksessä. Näin viestinnän prosessit saadaan yleensä kerralla kuntoon. -VPRO:NKRR:66-

Toimintojen tulee olla aktiivisia

Viestinnän tehokkuus ja laatu kasvavat, kun viestintä kohdistetaan oikeille sidosryhmille ja viestintäkanaville. Viestinnän suunnittelulle on varattava aikaa ja suunnittelua on hyvä tehdä myös pidemmällä aikavälillä. Suunnittelun toteuttaminen ei ole koskaan vain viestintätoiminnon vastuulla, vaan myös liiketoimintayksiköiden on otettava aktiivinen suunnittelurooli. Jos viesintä- ja linjaorganisaatio eivät tee yhteistyötä, uutiset näkyvät ensin organisaation ulkopuolella ja vasta sitten sen sisällä. Kaikkien toimintojen tulee lisäksi itse olla aktiivisia pysyäkseen ajan tasalla. -VPRO:NKRR:37-

Liiketoimintaprosessien johtaminen hyödyttää

Prosessointi tuo monia etuja liiketoiminnalle, ja myös viestintätoiminto hyötyy prosessoinnista. Tehokas viestintä on avainroolissa organisaation menestyksen luomisessa, ja viestinnän prosessointi tehostaa viestintää. Liiketoimintaprosessien johtamisen, (BPM a.k.a. Business Process Management) on raportoitu lisäävän kilpailuetua, toimintojen yhtenäisyyttä ja tehokkuutta sekä alentavan riskiä, läpimenoaikoja ja kuluja. Työskentely sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa helpottuu, kun prosessit ja niiden rajapinnat muihin prosesseihin on kuvattu. Prosessiajattelu hyödyttää koko organisaatiota, ei vain yksittäistä prosessia. -VPRO:NKRR:187-

Esimies on sitoutunut viestimään

Hyvin viestivissä organisaatioissa esimiehet toimivat luotettavanan ja laadukkaana viestinnän kanavana. Oikein toimiessaan esimiehet ovat perinteisiä kanavia huomattavasti tehokkaampia henkilökohtaisuuden, kaksisuuntaisuuden ja arvovaltansa vuoksi. Esimiesten on ymmärrettävä merkityksensä ja vaikutusmahdollisuutensa viestinnässä, heidän on käytettää aikaa viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen, sekä heidän on paneuduttava viestimiinsä asioihin. Mitä ylemmäs organisaatiossa mennään, sitä tärkeämpiä esimiehen viestintäkyvyt ja - asenne sekä oman viestintäroolin ymmrätäminen ovat. Hyvä esimies on sitoutunut huolehtimaan aktiivisesta viestimisestä tiimilleen. -VPRO:NKRR:22-

Helpompi sitoutua

Esimiehen on ymmärrettää oma viestintävastuunsa ja oman viestintänsä tärkeys. Hyvin viestivä esimies varmistaa organisaation viestintätoimenpiteiden läpimenon tiimilleen. Esimies on vastuussa veistien vahvistamisesta, tiimin kysymyksiin vastaamisesta, huolenaiheiden vähentämisestä sekä merkittävän muutosvastarinnan tuomisesta ylemmän johdon ja viestinnän tietoon. Esimiehet ovat ehdottomasti vahvin mahdollinen viestintäkanava. Koska esimiesviestinnässä on mahdollista käyttää henkilökohtaista, jopa kasvotusten tapahtuvaa viestintää. Kun viesti tulee suoraan lähimmältä esimieheltä, on siihen helpompi sitoutua. -VPRO:NK:RR:21-

Viestintä motivoi

Muutoksen hallinta on usein keskeistä sisäisessä viestinnässä. Etenkin työntekijöille epävarmuutta aiheuttavissa tilanteissa tehokas sisäinen viestintä on muutoksen läpiviemisen avain. Sisäisen viestinnän kanavat sopivat erinoimaisesti viestinnän prosessoinnin kohteiksi. Hyvin hoidettu ja avoin sisäinen viestintä motivoi, innostaa ja sitouttaa työntekijöitä. -VPRO:NKRR:36-

Olet yrityksesi

Firmasi on olemassa, jotta eläisit paremmin, tukemassa valitsemaasi elämäntyyliä. Yrityksesi ei ole elämäsi. Se on sinun näköinen, omistajansa peilikuva. Omistajuus loppuu sinun kanssasi. Vastuullisuudesta tiedämme kaikki, ja silti muistat sen liian harvoin. Oikeuksien myötä sinulla on velvollisuuksia ja vastuita. Olet yrityksesi. Kun yritykselläsi on kaikki hyvin, sinulla on kaikki hyvin. Kun yrityksesi menestyy sinä menestyt.

Työntekijän on käytettävä verkostojaan

Nykypäivänä työntekijät eivä tenää voi olettaa, että jokaisesta asiasta tullaan kertomaan heille henkilökohtaisesti, vaan heidän on kannettava vastuunsa viestien vastaanottajana ja tiedon etsijänä. Työntekijöiden on opittava löytämään olennainen suuresta määrästä tietoa ja aktiivisesti etsittävä tarvitsemaansa tietoa. Työntekijöiden on lisäksi oltava aktiivisia myös toisiin työntekijöihin nähden. Jokainen on vastuussa jokapäiväisen viestinnän tehokkuudesta ja laadusta, oman vastuualueensa tiedon jakamisesta, tiedon aktiivisesta etsimisestä ja välittämisestä, sekä rakentavan ja avoimen palautteen antamisesta. Työntekijän on käytettävä omia verkostojaan ja osaamistaan löytääkseen oikean tietolähteen suoraan. -VPRO:NK:RR:20-

Viestintä on kaksisuuntaista

Tehokas sisäinen viestintä on kaksisuuntaista. Ylimmän johdon tulee olla sitoutunut sisäiseen viestintää, olla mukana vistinnän suunnittelussa ja käytettävissä esimerkiksi puhujana tai artikkelin kirjoittajana. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tulee olla linjassa toistensa kanssa, ettei henkilöstön tarvitse kuulla organisaationsa tapahtumista ulkoisen viestinnän kanavien kautta. Sisäisen viestinnän yksi tehtävä on sisäisen toiminnan ja ulkoisen yhteisökuvan liittäminen toimivaksi kokonaisuudeksi. -VPRO:NKRR:83-

Menestys odottaa kärsivällistä

Menestyksessä ei ole mitään mystistä eikä taianomaista. Menestys on luonnollista seurausta  perusasioiden hallinnasta ja jatkuvasta toteuttamisesta. Perusasioissa ei ole mitään uutta. Menestys perustuu yksinkertaisesti toistamiseen, joissa lopputulos on kumulatiivinen summa tekemiemme asioiden ja päätösten pohjalta. Seitsemän omenaa yhtenä päivänä ei ole yhtä hyvä kuin yksi omena joka päivä. Eli menestystä ei pysty liiaksi kiirehtimään, vaan se odottaa kärsivällistä. -Jim Rohn-

Ajattele tulevaisuutesi

Vaikka et tuntisi minua, et ole menettänyt mitään. Vaikka et ole lukenut yhtään viestiäni, et ole silti menettänyt mitään. Elämä on liian lyhyt, ystäviä on harvassa. Arvokkaita asioita kannattaa arvostaa. Olen tänään onnellinen, se on valintani. Muista aina, että vain elämä on pakollista, mutta kärsiminen, tai onnellisuus ovat valintoja. Älä aliarvioi ajatuksien ja uskomusten rajoittamattomia voimia. Ajattele tulevaisuutesi, ja usko se.

Yhteistyö sitouttaa prosessiin

Olennaista prosessoinnin onnistumiselle on mukana olevien osallistaminen prosessien kehitysvaiheessa, aktiivinen kommunikointi, sekä jatkuvasti ajantasainen organisaatiolle sopiva tarkkuus dokumentoinnissa. Ihmisten sitouttamiseksi on tärkeää ottaa suunnitteluun mukaan prosesseissa toimivat jo prosessikehityksen alkumetreillä.Tällä toimintatavalla varmistetaan, että luodut prosessit ovat käyttökelpoisia niissä toimivien ihmisten mielestä. Tiiviin yhteistyön kautta on helpompi sitouttaa prosessissa toimivat tahot noudattamaan prosessia ja eritysesti sovittuja läpimenoaikoja. -VPRO:NKRR:60-

Teet sen minkä haluat

Vanhempani ovat viisaita, kuten useimpien meistä. He antoivat minulle mahdollisuuden. Heidän tärkein neuvonsa oli, että voin menestyä rakastamalla asioita, joita teen, paikkoja joissa asun ja olen. He kertoivat minulle, että minun pitää rakastaa kaikkea tätä sydämmeni pohjasta, kunnes olosuhteet muuttuvat, tai minä itse muutun. Minä voin tehdä sen minkä haluan, toiset tekevät sen minkä he osaavat.

Hämmennä, kyseenalaista ja inspiroi

Puhu vaikuttavalla tavalla, eriytä itsesi ja ihmiset tarinasta, jonka parhaillaan uskot itsestäsi. Päästää irti mahdollisuussokeudesta, joka estää menestymisen. Inspiroidu uusiin haasteisiin ja ulos omalta mukavuusalueeltasi luomalla merkityksiä menestyksen mittareille. Tehdäkseen jotain mitä ei ole koskaan tehnyt, pitää tulla joksikin mitä ei ole koskaan ollut. Hämmennä kyseenalaista, inspiroi. - Les Brown, distract, dispute, inspire -

Viestintä tarvitsee johdon tukea

Mitä laajemmaksi käsitteeksi viestintä organisaatiossa koetaan, ja mitä useampi pitää sitä osana omia vastuitaan ja rooliaan, sitä paremmin organisaatio viestinnässään onnistuu. Hyvin viestivässä organisaatiossa vähintään seuraavat asiat on syvällisesti mietitty: 1. Viestinnän roolit on laajalti määritelty, myös viestintäyksikön ulkopuolele. 2. Viestintäyksikkö kokee olevansa tärkeä osa liiketoimintaa ja liiketoiminta ymmärtää viestinnän olennaiseksi osakseen. 3. Viestintästrategia on määritelty, dokumentoitu ja jokapäiväisessä käytössä. 4. Viestinnän suunnittelu on osa liiketoiminnan suunnittelua, mutta myös osa jokapäiväistä operatiivista toimintaa. 5. Lisäksi hyvin viestivässä organisaatiossa viestinnän perusasiat, kuten kanavarakenne, viestien laatu ja sidosryhmien analysointi on hyvin hoidettu; viestit jaetaan oikeita kanavia pitkin oikeille kohderyhmille oikeaan aikaan, ja vastaanottajilla on mahdollisuus vuorovaikutukseen. Onnistuakseen organisaation viestintä tarv

Matkaa menestyksen tiellä

Se millä saavutit tämän ei säilytä tätä. Miten välttää tämänpäivän menestyksen aiheuttaman menetyksen? Joe Frazier sanoi, "Isku joka sinut tyrmää on se jota et näe". Välttääksesi tiputuksen sinun on tunnistettava sen aiheuttaja. Tämän jälkeen sinun on kasvettava ihmisenä. Kasvu on yhtä kuin muutos. Kysy itseltäsi jatkuvasti, onko parempaa tapaa tehdä tämä asia? Vastaus on tietysti kyllä. Jos haluat aidosti kasvaa, pyydä apua toisilta. Pyydä jotakuta omassa organisaatiossasi kulkemaan rinnallasi, jotta saat ja kuulet tuoreita näkemyksiä. Maksa vaikka ulkopuoliselle mentoroinnista. Älä suojaa menneisyyttäsi. Meillä kaikilla on luontainen taipumus puolustella tekemisiämme, ja päätöksiämme, joita olemme tehneet. Myönnä virheet ja jatka matkaasi menestyksen tiellä.

Omista ja onnistu

Keskity. Älä anna viimeisimpien trendien tai muiden hömpötysten johdattaa sinua tarkoituksesi tehtäväsi ja tavoitteesi ohitse. Päätä mitä haluat ja keskity sen saavuttamiseen. Tee sitä missä olet paras. Jos vahvuutenasi on myynti, palkkaa joku hoitamaan kirjanpitoa. Maksimoi ajankäyttösi keskittymällä asioihin, joista saat parhaimman tuoton. Jatka pelaamista. Kun olet pettynyt ja turhautunut häviön jälkeen, tutki mikä meni vikaan, opi siitä ja käytä oppimaasi ja viisastumistasi apuna seuraavan kerran. Olipa rooli mikä tahansa, omista se, onnistu, ja ole kärsivällinen tekemisessäsi.

Prosessijohtaminen toimii parhaiten

Prosessijohtamisen avulla on mahdollista yksinkertaistaa palveluprosesseja ja yhdenmukaistaa toimintatapoja. Yleensä liiketoiminnan ydinprosesseista keskeisin on palvelutuotanto ja tilauksesta toimitukseen -ketju. Prosessijohtaminen avulla otetaan kokonaisvaltaisesti haltuun asiakkaan palveluketju sekä keskitetään huomio koko organisaation tavoitteisiin, vaikuttavuuteen ja asiakkaisiin. Prosessipohjainen toimintamalli ei ole vain sisäinen toimintatapa, vaan se on mukana myös toiminnassa sidosryhmien kanssa. Prosessi toimii parhaiten, kun kaikki osapuolet toimivat sovittujen roolien ja vastuiden mukaisesti.

Ravintoketjussa voi edetä

Myyjän ei pidä koskaan antaa periksi. Vaikka kaikki kontaktit eivät olekaan päätöksentekijöitä, heitä ei kannata siltikään laiminlyödä. Haasta jokainen kontakti lisäämään kontaktipintaa, jotta lopulta luot luottamusta oikeaan päätöksentekijään. 1. Etsi kipupisteet ja tarjoa ratkaisua 2. Etsi päätöksentekijät, tai kysy heidän peräänsä 3. Osoita kiinnostusta, ratkaisukykyä ja rakenna luottamusta 4. Ole tarkoitushakuinen, päämäärätietoinen ja etene olematta hyökkäävä Ravintoketjussa voi edetä, mutta se vaatii toisinaan kärsivällisyyttä.

Liiketoimintaprosessien johtaminen, BPM

Prosessi on ennaltamääriteltyjen toisiinsa sidoksissa olevien toimintojen sarja, joka tähtää tietyyn lopputulokseen. Prosessi voi siis olla mikä tahansa toiminto, jossa on useita vaiheita ja joka tuottaa aina samanlaisen lopputuloksen sen laajuudesta riippumatta. Keskeistä tässä ajattelussa on se, että prosessi suoritetaan aina samalla tavalla ja sen lopputulos on aina sama. Prosessin laatu on tasainen ja siinä ei voi olla vaihteluita. Prosessiajattelulla voidaan saavuttaa hyötyjä kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.

Unelmatyön tunteet

Meillä kaikilla on tunne tarkoituksesta. Tämä tarkoituksellisuuden tunne antaa myös meidän elämällemme tarkoituksen tunteen. Unelmatyö on oman tarkoituksellisuuden voimakkain ilmentymä. Tätä ilmentymää voi tarkentaa itselleen seuraavien lauseiden täydentämisen kautta. Menestys tarkoittaa minulle… Unelmatyöni ansiosta voin tehdä… Unelmatyöni ansiosta voin tuntea… Jokainen päiväni päättyy … tunteisiin. Tarkoituksellisuuden määrittämisen lisäksi on tärkeätä määrittää tavoitteita.

Mestari, mentori

Kuuntele. Älä oleta, että tiedät aina vastauksen, sillä jokaisella idealla on oikeus tulla vähintäänkin kuunnelluksi. Avaa mielesi uusille ideoille, ihmisille ja kulttuureille. Voit löytää uusia lähestymistapoja, ratkaisuita, parantaa yhteisöllisyyttä ja kasvattaa innovaatiivisuutta. Älä vain luovuta osaamistasi ja kokemustasi ympäristöösi, vaan ota sitä myös vastaan. Oman oppimisen lisäksi käänteinen mentorointi voi lisäksi auttaa osaamisen välittymisessä toiseenkin suuntaan. Et ole koskaan liian nuori opettamaan, etkä liian vanha oppimaan. Ole mentori, olet mestari.