Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on huhtikuu, 2011.

Myynti on markkinointia

Menestyksekkään myynnin taustalla on tulevaisuudessa kolme perusasiaa; hämärtäminen, totuus ja ongelman ratkaisu. Näiden taustalla on kaksi asiaa, luonnollisuus ja luovuus, joiden taustalla on luottamus - myynnin pyramidi. Ehtisitkö auttamaan hieman? Meillä on ratkaisu, joka nopeuttaa, mahdollistaa, saa aikaan... Onko mikään näistä ongelma teille? Tarkennetaan asiaa hieman lisää yhdessä... Raha, aikataulu, tai muut projektit eivät ole ongelma, päinvastoin... Mitkä olisivat mielestäsi seuraavat järkevät vaiheet? Älä enää vain myy, vaan rakenna luottamusta, ratkaise ongelmia, kuuntele ja ole kiinnostunut.

Asiakas ostaa silloin, kun sillä on turvallinen olo

Myyminen voidaan korvata välittämisellä. Käytännössä välittäminen tarkoittaa sitä, että tämän ajattelutavan muutoksen ansiosta myyjä keskittyy 100 prosenttisesti asiakkaan tarpeisiin, omien tarpeidensa sijasta. Tulevaisuuden myymisessä me emme voi enää olla 'vain myyjiä', jotka keskittyvät kaupan tekemiseen. Meidän on keskityttävä luottamuksen rakentamiseen toistemme välillä. Asiakas ostaa silloin, kun sillä on turvallinen olo.

Voimme valita asenteemme ja reaktiomme

Älykäs itsensä johtaminen on jatkuva oppimis- ja uudistumisprosessi, jonka tavoitteena on hyvä elämä. Olennaista tässä ajattelussa on, että yksilö ohjautuu sisältäpäin. Omaa toimintaa tulee olla valmis koko ajan kyseenalaistamaan. Olennaista on tunnistaa, että tapahtuman ja reaktion välillä on tila meidän omalle tulkinnallemme tapahtumasta. Mestari luo itselleen riittävästi aikaa tehdäkseen oikean tulkinnan, jolloin päätös tehdään tietoisena omista reaktioistaan. Me emme voi aina vaikuttaa tapahtumiin, mutta meillä on aina mahdollisuus tehdä valinta, miten asennoidumme ja reagoimme tapahtumiin. -SL:ÄIJ:284-

Virtaukseen pääseminen vaatii motivaatiota

Työmotivaatio on yleensä parhaimmillaan, kun henkilö motivoituu suoritukseensa itse, kokee palavaa halua, intohimoa ja työn imua. Itsensä motivointi on tärkeä osa-alue ammattillista älykkyyttä. Työn imu tarkoittaa pitkälti samaa kuin Csikszentmihalyin Flow eli virtaus. Virtaus ei kohdistu mihinkään tiettyyn yksityiseen asiaan, vaan on kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tila. Virtaustilassa työ tuntuu haasteelliselta ja merkitykselliseltä ja ihminen kokee innostusta, inspiraatiota ja työn iloa. Työn imua koetaan silloin, kun työn haasteet ja hallinta ovat tasapainossa. Tällöin henkilöllä on tunne, että hän osaa tehtävänsä, hän luottaa omaan osaamiseensa selviytyä uusissa ja yllättävissäkin tilanteissa. Virtaukseen pääseminen edellyttää kykyä motivoida itseänsä. -SL:ÄIJ:230-

Oman osaamiseni arvo

Työntekijän ainoa todellinen työsuhdeturva on oma osaaminen. Niin kauan kuin sinulla on jotain osaamista, mistä jokin työnantaja on valmis maksamaan kohtuullisen korvauksen, voit nukkua yösi levollisesti. Olet onnekas jos huomaat osaamispuutteesi itse, sillä silloin voit ryhtyä itse toimeen asian korjaamiseksi. Osaamisen kehittäminen on jatkuvaa, ja se on kytkettävä työn tekemiseen. Älykäs työn tekeminen ja osaamisen kehittämien tapahtuvat käsi kädessä. -SL:ÄIJ:228-
Henkinen älykkyys tarkoittaa, että ihminen on tietoinen omista arvoistaan ja periaatteistaan sekä soveltaa niitä käytäntöön eläen sopusoinnussa arvojensa kanssa. Arvot ovat yksilön käyttäytymistä ohjaavia ajatuksia ja tunteita, jotka liittyvät hänen tarpeisiinsa. Etsi elämäsi syvempi tarkoitus ja kutsumuksesi, oma juttusi, joka jaksaa jatkuvasti innostaa sinua eteenpäin. Opi elämään spontaanisti tässä ja nyt, mutta muista samanaikaisesti, että kaikki mitä teet tänään, vaikuttaa huomiseen. Säilytä kykysi ihmetellä ja nähdä ihmeitä. Yritä oppia myös vastoinkäymisistäsi. Näe oma pienuutesi ja kyseenalaista omat näkemyksesi. -SL:ÄIJ:224-

Tarpeemme muovaavat arvojamme

Ihmisen toimintaa ohjaavat monenlaiset tarpeet ja motiivit, joiden kautta hän etsii elämälleen tarkoitusta ja mielekkyyttä. Maslow jakaa yksilön tarpeet kuuteen ryhmään alhaalta ylöspäin: - fysiologiset tarpeet; ravinto, lepo, seksi, terveys, kunto - turvallisuuden tarpeet; jatkuvuus työssä, toimeentulossa ja asumisessa - yhteenkuuluvuuden tarpeet; yhteisöön, perheeseen, ystäviin ja ryhmiin kuuluminen - arvostuksen tarpeet; erottumisen, tarpeellisuuden ja hyödyllisyyden halu - itsensä toteuttamisen ja kasvun tarpeet; itsensä ja osaamisensa jatkuva kehittäminen - sisäiset tarpeet; henkisyys, omat arvot ja ihanteet Tarpeet voidaan myös luokitella neljään ryhmään; alhaalta ylöspäin: - henkiset tarpeet ja arvot - psyykkiset tarpeet ja arvot - sosiaaliset tarpeet ja arvot - fyysiset tarpeet ja arvot Arvomme liittyvät tarpeisiimme. -SL:ÄIJ:214-

Tunneäly on tärkeätä

Johtajan tunteet vaikuttavat tulokseen yhtälailla kuin teot - joko positiivisesti tai negatiivisesti. Tunneälykäs johtaja motivoi, inspiroi ja herättää intohimon tekemiseen, sekä pitää ihmiset sitoutuineina. Tunneälyllä varustettu johtaja saa meidät uskomaan, että hän välittää meistä ja tehtävästään. Goleman jakaa tunneälyn viiteen osa-alueeseen: - toisten tunteiden tunnistaminen ja vuorovaikutussuhteiden parmpi hallinta - omien tunteiden tunnistaminen ja tulkinta - omien tunteiden hallinta - itsensä motivointi Golemanin mukaan tunneälyn merkitys on ihmiselle huomattavasti perinteistä älykkyyttä tärkeämpi. -SL:ÄIJ:199-

Tietoisuus on vapauttavaa

Älykkään itsensä johtamisen tavoite on ydinminuuden löytäminen. Helpointa on aloittaa ulkoisesta minästä ja kulkea kohti ydinminää. Itsensä johtaminen on oman tietoisuuden laaja-alaista, syvällistä ja käytännöllistä kehittämistä. Tietoisuus on: ymmärrettyä tietoa, sisäistettyä tietoa, sovellettua tietoa, testattua ja kokemuksellista tietoa, tietoa, joka on muuttunut osaksi minuutta.Tiedon ja tietoisuuden välillä on iso ero. Ei riitä, että tiedämme asioita, vaan meidän on osattava soveltaa ne käytäntöön. Tieto on sirpaleista, rationaalista ja kuormittavaa, ja se tulee ulkoapäin.Tietoisuus on vapauttavaa, kokonaisvaltaista ja siinä ovat ajatukset, tunteet ja arvot mukana, tietoisuus on sisäistettyä ja se tulee sisältäpäin. -SL:ÄIJ:260-

Jokainen on vastuussa omasta urastaan

Edgar Schein on kehittänyt käsitteen ura-ankkuri, joka pitää sisällään omia motiiveja, tavoiteltavaa ja jo kertynyttä osaamista sekä tärkeitä arvoja. Ura-ankkuri on yksinkertaisesti käytännöllinen työkokemuksen, osaamisen, motiivien ja arvojen yhdistelmä, joka vetää puoleensa ja antaa energiaa. Kaikilla on yksi ura-ankkuri, joka on muita tärkeämpi. Tässä on lyhyesti määritelty yhdeksän ankkuria. - Asiantuntijapätevyys: urakehitys ei ole hierarkista ylenemistä vaan oman pätevyyden kehittämistä - Esimiespätevyys ja johtaminen: halu johtaa muita ja vaikuttaa laaja-alaisesti menestykseen - Itsenäisyys: omatoimisuus ja itseohjautuvuus, sekä asioiden tekeminen omalla tavalla - Työsuhteen turvallisuus: työpaikan varmuus ja oma turvallinen paikka motivoivat - Paikkakuntaan sitoutuminen: arvostaa työskentelyä tietyllä paikkakunnalla - Yrittäjyys: itsenäisyys, vaikutusvalta ja omistaminen ovat tärkeätä - Omistautuva palvelu: toteuttaa omia arvoja ja palvee muita - Aito haasteellisuus:

Tunteeseen vetoava, innostava suggestio

Meillä kaikilla on paljon potentiaalia kasvaa ja kehittyä. Sisäisellä puheella voi olla hämmästyttävän voimakas vaikutus siihen, mihin kiinnitämme huomiota ja mitä meille tapahtuu. Itsesuggestiota voi käyttää itsensä kehittämiseen. Tässä muutamia esimerkkejä: Olen arvokas ihminen. Rakastan itseäni ehdoitta. Käyttädyn tavalla, jota ihailen muissa. Annan itselleni anteeksi oman inhimmillisyyteni. Kuuntelen itseäni ja toimin sisäisen tuntoni mukaan Minulla on paljon piilevää osaamista, minkä otan käyttöön. Suggestioiden on syytä olla tunteeseen vetoavia, innostavia ja preesensmuodossa. -SL:ÄIJ:197-

Tunne edeltää aina ajatusta

Miten ikinä toimimmekin, tekojamme yleensä edeltää ajattelu. Tunne edeltää aina ajatusta. Ajattelumme muovautuu sen mukaan mitä tunnemme, ja millainen tunneilmastomme on. Positiivisuus tuo mukanaan positiivisia ajatuksia. Omien tunteiden hallinta on avain positiiviseen ajatteluun. -SL:ÄIJ:279-

Merkityksellistä johtamista

Johtaminen ei ole mitään rakettitiedettä, vaan lainalaisuudet ovat todella simppeleitä juttuja. Johtamisessa menestytään siten, että saadaan tavalliset ihmiset yrittämään parhaimpansa yhteisen päämäärään eteen. Liikkeenjohdon tehtävänä on monimutkaisen maailman yksinkertaistaminen ihmisille ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, sekä tuntemaan itsensä ja työnsä merkitykselliseksi.

Terve tunne tasapainossa

Itsensä johtamisen kannalta on olennaista, että yksilö tiedostaa omat tunteensa, on herkkä kehossaan oleville emootioille sekä tietoinen omista tarpeistaan ja vieteistään. Tietoisuus näistä on ensimmäinen askel oottaa niitä hallintaan. Tällöin ihminen ei ole niiden armoilla, vaan pystyy ohjailemaan niitä. Ihminen, joka osaa pitää tunteensa tasapainossa on terve. (SL:ÄIJ:181)

Positiivisuus lähtökohtana

Negatiivisia tunteita syntyy kaikilla, kaiken aikaa. Niiden käsittely on hyvin henkilökohtaista, mutta samalla inhimmillistä. Ongelmia ja negatiivisia tunteita voi kohdata esimerkiksi seuraavan neljän tavan avulla: 1. Jos emme pysty muuttamaan ulkoista tilannetta, pystymme muuttamaan omaa suhtautumistamme siihen. 2. Voimme murehtia asiaa ammattimaisesti, eli siivoamme kalenterista tilaa tarkoituksella murehtimiselle. 3. Ongelman voi ulkoistaa ystävälle, jolloin sen kertomalla, se asettuu oikeisiin mittasuhteisiin. 4. Otamme vastuun omista negatiivista tunteistamme, kohtaamme ne ja hyväksymme ne. Negatiivisten asioiden kohtaamista ja niiden ylittämistä voi parantaa vahvistamalla myönteisiä tunteita. Myönteisyyden ylläpito merkitsee aktiivista ponnistelua asioiden kanssa. Positiivisuus on kaiken lähtökohta. Onnellisuus tarttuu ja kertautuu.

Positiiviset tunneankkurit

On tärkeätä tunnistaa omat positiiviset tunneankkurinsa - voimakaasti latautuneet myönteiset tunteensa, jotka pystyvät herättämään myös muita positiivisia tunteita. Näistä voimme tarvittaessa lähteä hakemaan positiivisia tunteita ja energiaa. Ankkuri voi esimerkiksi olla tunne, että elämä on liian lyhyt haaskattavaksi murehtimiseen. Hyviä tunneankkureita voivat olla myös rakkaus, kiitollisuus, tavoitteet, haaveet ja unelmat. Aina joskus me kohtaamme ihmisiä, jotka kokevat pääasiassa negatiivisia asioita, mutta jaksavat säilyttää peruspositiivisuutensa tilanteesta huolimatta. He osaavat hallita tunteitaan ja käyttää positiivisia tunneankkureitaan.

Kokonaisvaltainen keskittyminen

Tarkkaavaisuus on mietiskelyn lähtökohta. Meidän tulee olla täydellisesti läsnä ja kerkittyä. Kun keskitymme totaalisesti asiaan, jota teemme, voimme sanoa, että meditoimme. Itseasiassaa sillä, mitä teemme, ei ole merkitystä. Flow-kokemus on kokonaisvaltaista keskittymistä.

Flow-pilvi

Kun innostut jostakin suuresta asiasta tai tehtävästä ajatuksesi murtavat kahleensa. Mielesi ylittää rajoituksensa ja tietoisuutesi laajenee joka suuntaan. Huomaat olevasi uudessa ihmeellisessä maailmassa. Innostuksen myötä kaikki piilevät voimat, kyvyt ja taidot heräävät henkiin ja muutut suuremmaksi kuin ikinä kuvittelitkaan olevasi. - Patanjal - Aivojen keskittynyt rasittaminen lisää kehon välittäjäaineiden, endorfiinin ja dopamiinin eritystä ja Flow-tilassa tekeminen on hyvin koukuttavaa.

Kokemuksen reflektointi

Itsereflektointia kannattaa harjoituttaa jatkuvasti. Siihen on varattava riittävästi aikaa arjen keskellä, tai sen voi kytkeä osaksi arjen rutiineita. Reflektion ytimessä ovat kysymykset, älä pidä mitään itsestään selvyytenä, älä hyväksy helppoa vastausta. Tietoinen reflektio voidaan liittää osaksi normaaliajattelua, siitä voi tehdä tavan, jolloin sitä tulee myös hyödynnettyä. Käytä muita hyödyksi reflektoinnissasi, selkeytä ajatuksia toiselle, selkeytät niitä samalla itsellesi. Reflektointi on oman toiminnan systemaattista arviointia, analysointia ja uudenlaisten toimintamallien oppimista. Oppiminen tapahtuu kokemuksen reflektoinnin synnyttämien oivalluksien käyttämisestä.

Yrittäjänä voi onnistua isompikin

Yrittäjyys- ja innovaatiovajetta ei voida täyttää ostamalla. Yrityksen pitää haluta onnistua ja menestyä nopean muutoksen tahdissa ja saada oma järjestelmänsä toimimaan yrittäjähenkisesti ja innovoiden. Innovointi ei saa olla monialaistamista. Kaikki uusi on sellaisenaankin kyllin vaikeaa ilman, että pyritään alueille, joille ei välttämättä ole asiantuntijuutta. Kaikenkokoisia yrityksiä voi, ja pitää johtaa yrittäjämäisenä liiketoimintana, jos mielitään onnistua yrittäjänä.

Uusia mahdollisuuksia kilpailijoille

Kun yritys ei menesty ja onnistu, syynä on useimmiten se, että yritys toimii eri markkinoilla, kuin alunperin oli tarkoitus. Yrityksen on varauduttava muutokseen. Varautumisella tarkoitetaan kyvykkyyttä niukkojen resurssien uudelleen kohdentamiseen sen mukaan kuin markkina elää ja muuttuu. Toiminnot täytyy organisoida sitä silmälläpitäen, että voidaan hyödyntää odottamattomia ja aiemmin havaitsemattomia markkinoita. Yrityksen pitää jäljittää järjestelmällisesti odottamattomia onnistumisia ja epäonnistumisia ja näihin pitää suhtautua mahdollisuuksina. Yllättävällä markkina-alueella ilmenevä odottamaton kiinnostus voi olla merkki mahdollisuudesta, joka kannattaa selvittää. Tärkeintä on katsella ja kuunnella markkinoita, eli asiakkaita ja omaa henkilökuntaa herkällä korvalla. Tämän velvollisuuden laiminlyönti tarjoaa arvokkaita uusia mahdollisuuksia kilpailijoille. Yrityksille maksetaan asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisestä.