Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2009.

Katso sisälle itseesi

Kun keho ja mieli ovat rentoutuneita, voi mietiskelyharjoituksessa katsoa itseensä, olla yhteydessä todelliseen minäänsä.  Kysy itseltäsi: kuka minä olen? Vastaa itsellesi käymällä läpi seuraavat vastaukset muutamaan kertaan: Minulla on perhe, mutta minä en ole perheeni. Minulla on työ, mutta minä en ole työni. Minulla on keho, mutta minä en ole kehoni. Minulla on ajatukseni, mutta minä en ole ajatukseni. Minulla on tunteeni, mutta minä en ole tunteeni. Minulla on arvoni, mutta minä en ole arvoni. Kuka minä olen? (SL:ÄIJ:168)

Kertaus on opintojen esiäiti

On esitetty erilaisia unohtamisteorioita. Jos emme keskity mieleen painamiseen ja käsittele muistettavaa ainesta perinpohjaisesti, emme pysty palauttamaan asiaa muistiin. Muistamattomuuteen vaikuttaa myös infoähky ja -tulva, jossa nykyään elämme. Kulumisteorian mukaan käyttämättömät muistot ikäänkuin valuvat pois tai haalistuvat, jolloin niitä on vaikeampi hakea varastosta tarvittaessa. Näiden teorioiden lisäksi fysiologialla on vaikutusta muistamiseen monista eri syistä. Yksinkertainen kein ounohtamisen välttämiseksi on asioiden kertaaminen. Kertausta on harrastettava riittävän useasti, jotta muistettava aines siirtyy säiliömuistiin. Oppiminen on parhaimmillaan noin 10 minuutin päästä oppimistapahtuman päättymisestä. Tällöin pitäisi suorittaa ensimmäinen kertaus. Toinen kertaus pitäisi suorittaa 24 tunnin kuluttua. Jos emme kertaa ollenkaan, suurin osa aineistosta unohtuu ensimmäisen vuorokauden aikana ja kahden vuorokauden kuluttua muistamme aineistosta 10-15 prosenttia. (SL:

Projekti on ainutlaatuinen

Projekteja tehdään, jotta strategiat ja tavoitteet saavutetaan. Projektien ansiosta työtyytyväisyys on parempi ja työssä syntyy useammin onnistumisen kokemuksia. Projektit tuovat järjestystä organisaation toimintaan ja säästävät rahaa. Projektilla on selkeä tavoite, alku ja loppu. Projektin laajuus määrittyy käytettävän ajan, rahan ja resurssien eli ihmisten suhteen pohjalta. Projekteja varten muodostetaan tilapäinen, virallisen organisaatiokaavion ohittava, projektiorganisaatio. Projektit kulkevat käsikädessä yrityksen prosessien kanssa; prosessit synnyttävät projekteja, jotka valmistuttuaan tulevat osaksi prosesseja. Projektit ovat ainutlaatuisia ja kertaluontoisia, prosessit ovat toistuvia ja samanlaisia.

Projektipäällikkö on innostaja

Onnistunut projekti lähtee selkeästä toimeksiannosta: mitä tehdään, missä ajassa ja millä resursseilla. Lähes 80 prosenttia onnistumisen edellytyksistä rakennetaan valmistelu- ja suunnitteluvaiheen aikana. Projektin onnistumisen kannalta on keskeistä, että kaikki osapuolet ymmärtävät omat roolinsa ja vastuunsa. Onnistumisen takeena on usein tehokas ja toimiva ohjausryhmä, joka tukee projektin johtoa tavoitteiden saavuttamisessa. Projektin johtaminen on ennen kaikkea ihmisten johtamista, projektipäällikkö on innostaja, valmentaja ja sitouttaja.

Onnistunut viestintä onnistuu

Kun kaikki sidosryhmät ymmärtävät projektityön luonteen ja projektin tärkeyden, itse toteutukselle voidaan varata aikaa ja ristiiridat voidaan välttää ennakolta. Projektien onnistumisen keskeiset elementit ovat viestinnän onnistumisessa, pääällekkäisten projektien lukumäärän minimoinnissa ja jatkuvassa oppimisessa. Uusia malleja pitää kokeilla ja uusia toimintatapoja pitää opetella. Projekteja ei saa päättää liian varhaisessa vaiheessa ja toimivan projektin osa-alueita pitää hyödyntää kaikessa työnteossa. Projektin päätöksellä viestitään onnistumisen kokemuksia ja kehitetään toimintatapoja, joissa onnistumisista voidaan oppia ja luodaan onnitumisen edellytyksiä tulevaa tekemistä varten. Viestintä on onnistumisen keskiössä.

NDA on osa ammattietiikkaa.

Hyvä ja kehittävä oppimistilanne on sellainen, jossa rauhoitutaan, kuunnellaan ja tullaan kuulluksi ja jokainen ottaa omakohtaisen vastuun tiedon jakamisesta toisilleen. Jakaminen edellyttää vuorovaikutusta, aitoa ja avointa keskustelua. Avoimmuutta voidaan helpottaa ajattelemalla, että salassapitosopimus on osa ammattietiikkaa.

Projekti on linjaorganisaation yläpuolella

Projektityön ongelmana on useimmiten johtaminen, erityisesti ihmisten, osaamisen ja kyvykkyyksien johtaminen. Tämä johtuu usein varhaisen kulttuurin yrityksissä projektijohdon alhaisesta statuksesta. Status ongelmaa voidaan madalaa johdon sitoutumisella ja osallistamisella tavoitteiden asetantaan ja viestintään. Projekti on aina linjaorganisaation yläpuolella ja se lisää jämäkkyyttä päätöksen tekoon, tuo määrätietoisuutta johtamiseen ja helpottaa toimintatapojen kehittämistä ja muutosta.

Loistava muutos

Projekti on muutoksen johtamisen työkalu, jossa ympäristön muutokset muokataan asiakkaan eduksi. Projektijohtaminen ja kyky muutoksen johtamiseen kulkevat käsi kädessä. Muutoksen johtaminen ja muutosprojektien osaava ohjaus toimivat vision, strategian ja tekemisen välillä työkaluina. Loistava projektijohtaminen kiteytyy valmistautumiseen. "Jos saisin kahdeksan tuntia tammen kaatamiseen, terottaisin kirvestä kuusi tuntia" -Abraham Lincoln

Usko se, ja näet sen

Kaiken tavoitteellisen toiminnan ytimessä on henkinen valmius onnistumiseen. Valmiutta voidaan tehostaa ja parantaa visualisoimalla. Onnistumista tukevassa visualisoinnissa riittää muutama yksinkertainen vaihe. - kuvittele idea tai tavoite mielessäsi kuvina ja ääninä. - keskity tunteeseen, jonka tavoitteen saavuttaminen saa aikaan. - kiinnitä huomiosi mahdollisimman moneen yksityiskohtaan, joita näet onnistumisesi hetkellä. - koe onnistumisesi itsenäsi tai kolmannessa persoonassa, eli koe se miltä toisten silmissä näyttää ja tuntuu. Usko se mitä tunnet, näet sen ja koet sen.

Päällikön rooli

Kaikki toivovat vahvaa johtajuutta, mutta saadessaan vahvan johtajan, he eivät halua häntä. Päällikön seitsemän roolia: 1. Ole avoin ja asennoidu onnistumaan. 2. Johda itseäsi arvioimalla työskentelyäsi. 3. Huolehdi siitä, että vastaat asiakkaiden odotuksiin. 4. Huolehdi, että organisaation johto tukee projektiasi. 5. Seuraa edistymistä, varmista, että tavoitteet saavutetaan. 6. Suunnittele realistisia ja haastavia tavoitteita, varmista, että virheistä opitaan. 7. Pyri parantamaan yksilön ja tiimin suorituskyky johtamalla näkyvää ja näkymätöntä. Jos olet keskittynyt ratkomaan haastavia teknisiä ongelmia, kenen luulet johtavan projektiasi?

Älä unohda ihmisiä muutoksessa

Oma asenteesi muutokseen ja sen synnyttämiin ongelmiin on ratkaisevaa myös muiden motivoinnissa. Ei riitä, että kerrot hyödyistä, vaan sinun on myös osoitettava, että aiot kulkea koko muutosmatkan aina muutoksen toimeenpanoon asti. Kysy ihmisiltä paljonko he tietävät. Kysy heiltä mitä vaikutuksia hankkeella on heidän päivittäiseen työhönsä. Pyydä heiltä apua ja ideoita hankkeen eteenpäinviemiseksi. "Ole itse se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä" - Mahatma Gandhi  Älä unohda ihmisiä, jotka eivät suoranaisesti ole muutoksen kohteena. Hekin tarvitsevat huomiotasi.

Viestintä muutoksen keskiössä

Lähes kaikki muutoksessa tapahtuu tai jää tapahtumatta viestinnän onnistumisen tai epäonnistumisen vuoksi. Ken Blanchard sanoikin osuvasti, "Jos et pysty viestimään tavalla, jonka ihmiset ymmärtävät ja hyväksyvät, koko muutosprosessilla ei ole haluttua vaikutusta."

Linkki vision ja tekemisen välillä

Projekti on muutoksen johtamisen tärkein työkalu, jossa ympäristön muutokset muokataan asiakkaiden eduksi. Projektijohtaminen ja kyky muutokseen kulkevat käsi kädessä. Muutoksen johtaminen ja muutosprojektien osaava ohjaus toimivat linkkinä vision, strategian ja tekemisen välillä. Projektityön ongelmana on useimmiten johtaminen, erityisesti ihmisten ja osaamisen johtaminen.

Onnistuminen alkaa asenteesta

Valmennus-, koulutus- tai vuorovaikutustilanteen onnistumisen edellytyksiä voi parantaa oikealla asenteella. Seuraavat kolme asiaa edesauttavat tilanteessa onnistumista: - synnytä aitoa vuorovaikutusta ja keskustelua - rauhoita tilanne, kuuntele ja tule kuulluksi - ota vastuu oman tietosi jakamisesta

Arvot määrittävät tiimin käytöstyylit

Tiimit ovat olemassa vaikeiden tehtävien suorittamista ja ongelmien ratkaisemista varten. Tiimin olemassaolo on aina perusteltava jäsenilleen, taustainfo ja suunnitelma visualisoidaan. Ne joilta odotetaan panosta, pitää aina sitouttaa suunnitteluun. Tiimin muodostumisessa on aina havaittavissa tiimin elinkaarimallin neljä vaihetta; norming, forming, storming and performing . Tiimiin sitoutumista ja muodostumista ei voi nopeuttaa.

Kynttiläkaavio

Mitä pienempiin osiin projektin tehtävät voidaan jakaa, sitä suurempi on suunnittelun toteutuman osumatarkkuus. Ositus on tehtävien määrittely ja analyysi. Osituksen luetteloinnissa tehdään synteesi, joka toteutetaan.

Tehtävät linkittyvät tavoitteisiin

Mitä useammin joudumme toistamaan mielestämme vähäpätöisiä ja turhia tehtäviä, sen enemmän työtehomme laskee. Toistuva oman työn systeemin suunnittelu joko yksin tai yhdessä esimiehen kanssa auttaa linkittämään tehtävät tavoitteisiin ja sitä kautta työmääriin. Meidän on tiedostettava ja ymmärrettävä mikä on työn onnistumisen kannalta minimitaso ja mikä on meille itsellemme riittävä taso.

A- ja B-luokan ajankäyttöä

Kuherruskuukauden jälkeen vaaditaan hyvää johtajuutta, tai loistavaa alaisuutta. Tehtävät voidaan luokitella niiden tärkeyden ja kiireellisyyden avulla esimerkiksi neljään luokkaan: älä tee, delegoi, tee ennakoiden, ja tee heti, (D, C, B, A). Meidän pitäisi aina keskittyä tekemään B-luokan tehtäviä, jotta niistä ei tulisi A-luokan tulipalotehtäviä. A- ja B-luokan tehtäviä yhdistää se, että niille on määritettävissä selkeä syy-seuraus-suhde päätöksenteon tueksi. Tehtäväluokitteluiden merkitystä kannattaa aina arvoida myös siitä kulmasta, että mikä on niiden tekemättömyyden vaikutus muille organisaatiossa.

Muutoshallinnan merkityksiä

Projektityöskentelyssä toimiva ja tehokas muutoshallinta estää turhia muutoksia ja projektin paisumista. Muutoshallinnan keskeisinä työkaluina ovat muutoshallintalomake ja toimiva muutostiedotus. Muutoshallinta- tai -pyyntölomakkeella kuvataan muutoksen perustiedot ja syy, ratkaistava ongelma, sekä sen vaikutus, jos muutosta ei tehdä. Tämän lisäksi päätöksenteon tueksi esitetään ratkaisuehdotukset suosituksineen.

Projektiohjauksen roolit ja funktiot

Projektin onnistuneessa ohjausvaiheessa on hyvä tiedostaa eri ryhmien roolit ja näiden roolien funktiot. Projektiohjauksen roolit ja funktiot voidaan tiivistää seuraavasti: - Projektityöpajat: osallistaminen - Projektiryhmä: poikkeamanhallinta - Sidosryhmät: vuovaikutuskumppani tekemisessä - Ohjausryhmä: päätökset ja projektin muutostenhallinta - Strategiaryhmä: organisaation projektisalkun hallinta ja kehitys.  Projektityöpajat siirtävät osaamisen osaksi yrityksen arkea ja arjen tekemistä.

Projektiraportointi kuntoon

Projektiraportoinnissa, kuten myös kaikessa muussakin raportoinnissa on keskeistä se kenelle ja miksi raportoidaan ja se mitä raportoidaan. Tämän lisäksi on hyvä kiinnittää huomio raportoinnin menetelmiin, eli miten raportoidaan. Raportointi kannattaa aina kiinnittää tavoiteltuun tulokseen. Onnistuvan ja toimivan projektiraportoinnin edellytykset voidaan kiteyttää seuraavasti: - raportointi perustellaan raportoijille - raportoidaan asioita, joista on hyötyä - raportointi on osa työn tekemisen systeemiä

Projektin onnistumisen edellytyksiä

Loistavan projektijohtajan työkalupakista kaivettuna, projektin onnistumisen edellytyksiä voidaan parantaa: - tarkalla suunnittelulla ja selkeillä välitavoitteilla - laadunvarmistus jatkuvana tekemisen osana - viestimällä mahdollisimman rikkaasti - tiivistämällä tapaamisten tahtia - hyvillä lopetusbileillä :)

Toimiva projektin ohjausvaihe

Toimivassa ja tehokkaassa projektinohjauksessa olennaista on tekemisen seuranta selkeillä käytännöillä ja aikatauluilla. Projektin ohjauksessa meidän pitää tiukasti katsoa projektin tilaa suhteessa suunnitelmaan ja tavoitteeseen. Ohjausvaiheen päätavoitteena on luoda luottamuksellinen ilmapiiri, jota ylläpidetään koko vaiheen ajan. Osallistuva läsnäolo on toimivan ohjauksen tehokeino.

Pyydä anteeksi

Elämä on kovaa, ja joskus jopa epäoikeudenmukaistakin. Shit happens. Tätä on aika vaikea, jollei jopa mahdotontakin kieltää. Jos haluat menestyä, suojaa sisimpäsi ja sydämmesi. Opettele antamaan ihmisille anteeksi, jolloin vapautat myös itseäsi. Pyydä myös itse anteeksi omia virheitäsi.

Yrittänyttä ei laiteta

Olet kuullut tämän varmaan sata kertaa, jos et onnistu ensimmäisellä kerralla, yritä uudestaan. Juuri näin. Entäpä jos olet jo yrittänyt monta kertaa, onnistumatta kuitenkaan saavuttamaan toivomaasi lopputulosta. Mieti uudestaan. Ongelma ei ole yrittämisessä vaan strategiassa, miten homma viedään maaliin. Elämä on erehdysten ja onnistumisten summa. Jos et onnistu ensimmäisellä kerralla kokeile uudestaan eri tavalla, kunnes lopulta onnistut. Liian usein, kun asiat eivät onnistu, nostamme kädet ilmaan ja toteamme, että yritimme, mutta emme onnistuneet.

Välitä paljon

Pyri aina säilyttämään yhteytesi toisiin ihmisiin, pyri kuuntelemaan heitä. Arvosta ihmisiä, sillä he ovat sen arvoisia. Älä lokeroi ihmisiä, sillä se estää sinua kuuntelemasta heitä aidosti. Johtajuudella ei ole mitään tekemistä positiosi kanssa. Johtajuudella on tekemistä vain vaikuttavuutesi kanssa. Mitä epävarmempi olet johtajana sen enemmän kaipaat titteleitäsi. Ymmärrä koon ja merkitysten laki: yksi on liian vähän saavuttaakseen suuruuden. Rakasta ja välitä ihmisistä, joita saat etuoikeuden johtaa. Muista, että ihmisiä kiinnostaa se mitä sinä tiedät vasta sen jälkeen kun he tietävät kuinka paljon sinä välität.

Ketterä konsultointi auttaa

Konsultoinnilla pyritään yleensä löytämään ratkaisu johonkin rajattuun ongelmaan. Ketterän konsultoinnin tavoitteena käynnistetään yhteistyössä asiakkaan ja asiantuntijan avulla prosessi, jonka tuloksia ei etukäteen välttämättä tunneta. Prosessikeskeisessä konsultoinnissa käsillä oleviin kysymyksiin etsitään vastaus yhdessä ja ja ketterän konsultaation tehtävänä on tuoda ulkopuolinen näkökulma ratkaisun hakuun. Prosessikeskeinen konsultointi on useasti pidempikestoista. Keskeistä on, että konsultti ymmärtää käsiteltävän ongelmatiikan lisäksi asiakkaan muutosprosessin. Ketterä konsultti on yhteistyöhakuinen kehittämistyön innostaja.

Mene minne haluat

Kun olet tekemisissä jonkin sellaisen asian kanssa, jota ei voi muuttaa, sinulla on vaihtoehto. Voit päätää taistella, väistellä, tai roikkua kiinni asiassa. Pysyä tilanteessa, joka ei ole sinulle edullinen, päinvastoin, se tilanne on täynnä negatiivisia tunteita. Tai voit päättää ja vain hyväksyä tilanteen ja asiat. Voit antaa negatiivisten tunteiden hävitä, ja avautua uusille vaihtoehdoille, uuteen suuntaan. Kysy ensin itseltäsi muuttaako mikään ajattelun ja pohtimisen määrä tilannettasi. Jos vastauksesi on ei. Hyväksy vastauksesi. Kysy seuraavaksi itseltäsi mitkä asiat ja tunteet ajatuksissasi ovat tarpeettomia ja turhia. Anna tunteiden mennä. Kysy lopuksi itseltäsi mihin suuntaan haluat jatkaa. Muista, että virran mukana ajelehtimisenkin täytyy olla tietoinen päätös. Mene sinne minne haluat.

Kaikki ovat ylpeitä jostakin

Ylpeys on voimallinen motivaattori ja kaikki ovat ylpeitä jostakin. 1. Et voi koskaan muuttaa ihmisiä, mutta voit kuitenkin muuttaa heidän suhtautumistaan ja käyttäytymistään. 2. Johtajan kokema todellisuus muodostaa tekijöiden itselleen luomat odotukset. Johto saa sen mitä tekijä kokee ja näkee. 3. Kohtaat aina sellaista käytöstä, jota odotat ja odotuksillasi vahvistat. Vahvistaminen voi aina olla joko positiivista tai negatiivista. 4. Arvostelemme itseämme motiiviemme kautta, mutta toisia heidän toimiensa kautta. Jokainen tekee parhaimpansa perustellakseen oman toimintansa. 5. Kaikki ihmiset ovat motivoituneita, vaikka emme voi motivoida heitä, voimme ohjata heitä heidän motivaattoriensa avulla.

Ajatukset muuttavat tekemistä

Liiketoiminnan tavoitteena on kasvu. Kasvu edellyttää aina muutosta. Muutos on viime kädessä uskoa. Usko vahvistuu silllä, että löytyy yhdessä jaettavia ja yhteisiä ideoita tulevaisuudelle. Tulevaisuus voidaan oivaltaa, siitä pitää puhua, sitä pitää tehdä. Ja ennenkaikkea tekemisessä täytyy olla kärsivällinen. Ensin pitää muuttaa ajatuksia ja asenteita, sitten tekemistä.

Työ on hauskaa

Muista aina olla rehellinen itsellesi, ja myös muille. Muista pitää työssä hauskaa. Rehellisyys mahdollistaa sen, että nukuttuasi yön ylitse sinun ei tarvitse muistaa mitä sanoit. Kun sekoitat työn ja hauskanpidon sinulla on itseasiassa hauskaa silloin kun teet kovasti töitä. Älä ota kaikkea liian vakavasti. Rentoudu.

Menestykseen tarvitsee tuloksia

Tee suunnitelma johon suunnitelet itsesi mukaan. Ole rehellinen ja valpas ajatuksiesi ja tekojesi kanssa. Tee töitä uskomustesi kautta. Aloita. Säädä myyntiä. Ratkaise ongelmia. Saavuttaaksesi tavoitteesi ja elämäntyylihaaveesi tarvitset tuloksia. Muuta pelin sääntöjä muuttamalla tuloskorttiasi. Tarvitset aktiviteettejä, sinun täytyy pitää itsesi kiireisenä. Asenne ratkaisee. Oikea asenne lähtee uskomuksistasi. Hienosäädä ja haasta uskomuksesi!

Organisaatio ei opi

Kun organisaatio oppii, se selviytyy paremmin sille asetetuista tavoitteista, yksilöt voivat paremmin ja oppivat lisää. Vaikka väite onkin tavallaan totta, kannattaa aina muistaa, että organisaatio ei opi tai kehity. Vain yksilöt jotka organisaation muodostavat oppivat ja kehittyvät. Heidän kykynsä ja osaamisensa tekee organisaatiosta älykkäämmän, tai...

Kylmäsoitto lämmittää

Kaikkien aika on nykyään kortilla. Tästä syystä on paljon järkevämpää lämmitellä ennen varsinaista kylmäsoittoa; mikä yritys, miksi soittaa, kenelle soittaa ja mihin soitolla oikeastaan pyritään. Ei riitä. Tee oma räppi. Harjoittele se ulkoa. Toista kunnes olet varma, että asia, jolla luottamus syntyy on sinua itseäsi, ei räppiä. Puhelin kouraan. Puhu selvästi, ole oma itsesi. Kerro kuka olet. Häiritsetkö. Puhu rauhallisesti, se kiire mikä oli ennen soittoa, on loppu. Älä keskity tavoitteeseen, keskity hetkeen. Kysy, kuuntele, reagoi. Pidä tavoite kirkkaana mielessäsi, etene sitä kohti, mutta muista, kiire meni jo. Jos ei onnistunut, seuraava onnistuu. Luota itseesi. Paras aika kylmäsoitolle on silloin, kun sinusta tuntuu hyvältä.

Muista käytöstavat

Mitä viestejä vaatteesi lähettävät, trendikäs, konservatiivinen vai totaalisen jäljessä aikakaudesta, entä hiukset, ja tyyli yleensä. Ensivaikutelma ratkaisee Tutustu yritykseen, silmäile vuosikertomuksesta tunnuslukuja ja taustoja toiminnalle. Jos tiedät asiakkaasi taustoista ja heidän tarjoamista palveluistaan, olet hienoisesti edellä useimpia. Opettele lukemaan asiakkaasi tyyliä ja työskentelytapaa ja säädä omaa lähestymistäsi sen mukaiseksi. Ennakoi asiakkaan odotuksia ja tarpeita, kuuntele tarkaavaisesti ja ole valmistautunut kysymyksiin. Ole rehellinen. Myönnä, jos et tiedä jotain ja etsi vastaus jälkikäteen. Muista hyvät käytöstavat ja etiketti niin kokouksissa kuin käytävälläkin.

Vahvista ja varmista asiakkuutesi

Vahvistettu ja varmistettu asiakkuus on kuin täydellisillä ehdoilla varustettu vakuutus. Vaikka tilanne olisi kuinka paha tahansa aina on joku kenen puoleen voi kääntyä. Kenelle on tehnyt kauppaa ja keneltä voi pyytää kauppaa. Asiakkuuden varmistamiseen on oikeasti vain yksi happotestauksen kestävä keino, suhtaudu fanaattisesti asiakkaan tyytyväisyyteen. Varmista toimitusten laatu itse, ole käytettävissä, ole yhteydessä. Ylitä asiakkaan odotukset aina. Ylitä ne yhdellä prosentilla, se riittää. Kysy asiakkalta tyytyväisyyskysymyksiä. Varmista saatujen vastausten laatu toiminnalla. Kysyminen ja kuunteleminen ei ole koskaan tyhmää tai turhaa.

Inspiraatio antaa siivet

Inspiraation voimaa ei voi verrata luovuuden voimaan, sillä ne ovat täysin erilaisia. Yleensä vaikuttaa siltä, että kaiken taustalla on motivaation tarpeemme saada jotain tehdyksi. Usein motivaation taustalla on paljon mittausta, tarkistusta ja vertailulistoja siihen mitä haluamme saavuttaa ja siitä missä olemme. Motivaation jatkeena, ja samalla täysin ulkopuolisena voimana voidaan nähdä inspiraatio, magneettinen ja positiivinen eteenpäin ajava voima. Inspiraatio ei kaipaa syitä ja selityksiä, vaan se vaatii tulla kuulluksi ja käytetyksi, ja asiat haluavat tulla todeksi. "Sitkun, mutkun, ja pitäisi" muuttuvat vapaudeksi ja mahdollisuuksiksi. Tunne inspiraation uskomaton veto ja olet juuri ottanut ensimmäisen askeleen lentääksesi.

Yhdistävä johtajuus on yhteisöllistä

Yhdistävä johtajuus yhdistää transaktionaalisen johtamisen ja transformationaalisen johtamisen piirteet yhdeksi johtamisen viitekehykseksi - management ja leadership yhdessä. Johtamismallin perusajatuksena on hyödyntää johdettavia johtamisen prosessissa. Kokonaisvaltaisen johtamistavan avaimena on osallistaminen, tekemisen helpottaminen ja mahdollistaminen. Muutoksen aikaansaamisessa avainasioina ovat henkilöiden väliset suhteet, vaikuttavuus ja luottamus, sekä työskentelyyn tarvittavan tilan ja ajan luominen. Yhdistävän johtajuuden yhteisen luomisen ja muutoksen prosessin mahdollistavat keskustelu, yhteistyö ja yhteisö. Naisten sanotaan olevan kyvykkäämpiä uuden johtamisen airuita kuin miehet. Miksi?

Epäonnistu paremmin

Pysähdy hetkeksi. Lue rauhassa, ja lue vielä uudestaan, hienoa? " Oletko koskaan yrittänyt, oletko epäonnistunut, ei se mitään, yritä uudestaan, epäonnistu paremmin Ever tried, ever failed, no matter, fail again, fail better "  - Samuel Beckett - Hienoa!

Menestyksen mittari

Mittaan menestystäni sen mukaan miten vietän aikaani. Tunnen useammin olevani menestyvä kuin, että en ole. Tämän ymmärtäminen kesti vuosia. Tavoitteeni ovat aina olleet jokseenkin epäselviä, eikä minulla ole ollut oikeastaan mitään tavoiteita, joita olisin voinut tavoitella, tai polkua jota seurata. Toisaalta, en edes tajunnut tätä kaikkea ennenkuin opin auttamaan muita heidän omissa ongelmissaan. Opin muiden auttamisen kautta tarkastelemaan omaa elämääni. Rahantekemisen taitoni perustuu siihen, että minulla on taitoja, joista on hyötyä muille ja joiden avulla muut voivat edetä omissa jutuissaan. Minun tärkein taitoni on yhdistää nämä kaksi toisiinsa.

Neuvonantajat ovat timantteja

Hyvät neuvonantajat eivät yleensä maksa mitään, vaikkakin suosituksena on antaa edes jotain palkkioita hyvistä neuvoista. Tämä siitä syystä, että yleensä hyvät neuvot ovat timanttien arvoisia. Autotallin ovi. Neuvonantajien kanssa voi pallotella omia ajatuksiaan ja he kertovat omia näkemyksiään, jotka voivat vastavuoroisesti saada aikaan uusia näkemyksiä jne. Verkostot ovat pääomaa. Yleensä parhailla neuvonantajilla on vahva verkosto kaiken taustalla. Verkoston arvoa ei kannata laskea kontaktien määrällä, vaan sillä jos ne sopivat käyttötarkoitukseen. Uskottavuus ennenkaikkea. Hyvä tiimi, luotettavat ja hyvät neuvonantajat tekevät toiminnasta uskottavaa. Uskottavuutta tarvitaan sekä rahoittajien että kumppaneiden edessä, ja ennenkaikkea asiakkaiden edessä. Menestyksen mahdollistaja. Monet maailman menestyneimmistä yrittäjistä kertovat neuvonantajien olleen yksi kaikkein merkityksellisimmistä menestyksensä mahdollistajista. On korvaamattoman arvokasta, jos voi keskustella liiketoi

Pintaa syvemmälle

Myyjät, jotka omaksuvat positiivisen ja osaavan asenteen ensisoittoihin ja tapaamisiin havaitsevat sen olevan helpompaa. Tämä johtuu siitä, että lähtökohtaisesti ensisoitot ja tapaamiset ovat vaikeita myyjille ja sille pienelle osalle myyjiä, joilla asenne on kohdallaan, menestyminen ensitoiminnassa on helpompaa. Myyjän perustavoitteena on aina oltava menestyjien vähemmistöön kuuluminen. 1. Siirrä ajatukset kaupan tekemisestä yhteensopivuuteen. 2. Muutu syöttäjästä auttajaksi, eli keskity ihmiseen tuotteen sijasta. 3. Keskity jokaiseen hetkeen herkästi, älä kiirehdi, älä ajattele lopputavoitetta. 4. Älä jahtaa kohteita. Kohtele jokaista kunnioittavasti ja ole yhdenvertainen heidän kanssaan. 5. Pyri kohtaamaan jokainen kontakti, sen sijaan, että käyt vain lävitse listaasi. 6. Luottamuksen synnyttäminen on aina tärkein tavoite, ei kauppa. 7. Luovu myyntiprosessin aiheuttamasta paineesta. 8. Keskustele ja puhu luontevasti, älä myy. 9. Keskity ymmärtämään ongelma. 10. Pysy pel

Jotain erilaista ja uutta

Tuote tai palvelu on saattanut olla markkinoilla jo pitkään. Strategia voi muuttaa tuotteen tai palvelun hyödyn, arvon ja taloudelliset ominaisuudet erilaiseksi ja uudeksi. Strategia voi luoda asiakkaan muuttamalla luotua hyötyä tai hinnoittelua, tai sopeuttamalla tuotteen tai palvelun uudelle segmentille sopivaan sosiaaliseen ja taloudelliseen todellisuuteen, tai tarjoamalla jotain, joka edustaa asiakkaalle todellista arvoa. Strategia antaa asiakkaalle mahdollisuuden tehdä jotain, joka palvelee hänen tarkoituksiaan. Hinta on hyödyn luomisessa usein merkityksetön seikka. Tuotteistus on oikeasti muutakin kuin tuotannon monistamista.

Ajoituksesta myyntiä

Yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista myynnin ajoitukseen liittyvistä lausahduksista kuuluu, "jos asiakas ei osta aika on väärä", on TOTTA. Tänään oli jälleen yksi niistä päivistä, joka ei alkanutkaan aivan täydellisesti, kaikkea muuta. Jollakin konstilla hommat eivät kuitenkaan menneet aivan mahdottomiksi ja pieniä auringon pilkkuja mahtui matkalle. Mutta siis itse asiaan. Kulutan puhelinlinjoja aina välillä suhteellisen paljon. Toisinaan tavoitteena ovat tapaamiset, toisinaan vain suhteiden ylläpitäminen. Useasti tapaamisten osalta, siis haalean ja kylmän soittelun kanssa tulee turpiin, useammankin kerran, ja kunnolla. Olen kuitenkin huomannut, että jos kontaktit ovat oikealla tasolla, että heillä on oikeasti aiheeseen liittyviä haasteita tai hyötyjä saavutettavissa, tapaamiset eivät onnistu läheskään aina, mutta lopulta kyllä... Ja mihin tämä sitten taas perustuu?  Jos kohde on laadullistettu oikein kyse on ainoastaa sittä, koska tarve aktivoituu, koska tarve aktiv

Ripeä tuotteistusprojekti

Ripeä tuotteistusprojekti on sanalla sanoen tehokas. Tässä karkea ohjeistus työvaiheineen: 1. Vaihe Päätä tuotteistusprojektin tavoitteet ja mittarit: Ketterän tuotteistusmallin mukaan Kiteytä tuotteen asiakaspalvelulupaus ja hyödyt: Kuvaus ja alustava hinnoittelu Luonnostele tuotteen tarina: Esite, flyeri, ja markkinointiviestinnän ydin Viimeistele tarina: Kertaa, korjaa, ja kokeile, toteuta esite/esite/web Konkretisoi tuotteistus: toteuta aineellistaminen ja paketointi 2. Vaihe Luonnostele palvelukonsepti: Palveluprosessin kuvaus ja rajoitteet Tarkenna asiakaskokemuksen tulos: Luo laatukriteerit, mittarit ja aikataulut Suunnittele formaatti ja viestintä: Varaa projektin resurssit, omistajuus ja tee tarkistuslista Dokumentoi asiakaskokemuksen vaiheet: Tuotanto-, työ-, ja toimintaohjeistus, sekä käyttöohjeet 3. Vaihe Viimeistele kokonaisuus: Sopimusjuridiikka, myynti-osto-toimitusprosessi, ja koulutusmateriaali Kertaa, korjaa ja kouluta: Käy koko projekti lävitse

Ketterä tuotteistus

Ketterä tuotteistusprosessini sopii ohjeeksi minkä tahansa tuotteen tai palvelun nopeaan muotoiluun. Määritä palvelutuotteen kohdeasiakas Kuvaa asiakkaan tarve tai ongelma Kiteytä palvelutuotteen tavoitteet Selvitä onko valmista ratkaisua Anna palvelutuotteelle nimi Kuvaa asiakkaan hyödyt Listaa toimitussisältö Määritä ansaintamalli, hinnoittelu ja argumentoi asiakashyödyt. Vältä tässä homma laatusanoja, passiiveja ja epämääräisyyksiä. Konkretisoi. Aineellista. Puhu asioista oikeilla nimillä. Listaa palvelutuotteen reunaehdot, asiakasodotukset, palvelutoiveet ja tarkenna vaatimukset. Hahmottele lopuksi asiakaskokemuksen, eli palvelutuotteen kulku ja toteutus ja tee lopuksi toimintaohje.  Testaa . Ketterä tuotteistusmalli pohjautuu mm. Jari Parantaisen esittämiin tuotteistuksen parhaisiin käytäntöihin.